Regulamin

I. Informacje ogólne

1. Użytkownicy serwisu TechnicalEnglish, funkcjonującego pod adresem: www.technicalenglish.com, rejestrując się w serwisie, akceptują warunki niniejszego regulaminu, którego aktualna wersja udostępniana jest pod adresemhttps://technicalenglish.com/pl/regulamin oraz polityki prywatności znajdującej się pod adresem https://technicalenglish.com/pl/polityka-prywatnosci.

2. Właścicielem serwisu TechnicalEnglish jest:

DREAMLINE Sp. z o.o. 

Pl.J.Kilińskiego 2
35-005 Rzeszów
NIP: 8133675273, REGON: 180912804

II. Zasady korzystania z serwisu

1. Podstawą funkcjonowania serwisu TechnicalEnglish jest sprzedaż udostępnianych drogą elektroniczną, poprzez sieć Internet, kursów i szkoleń.

2. Dostęp do zakupionego przez danego Użytkownika w serwisie TechnicalEnglish kursu lub szkolenia zostanie nadany natychmiastowo, jeżeli dostęp jest opłacany za pomocą dostępnych na portalu internetowych systemów transakcyjnych. Jeżeli za pomocą przelewu to w ciągu 24h od momentu zaksięgowania wpłaty na konto bankowe właściciela serwisu.

3. W przypadku jakichkolwiek problemów z korzystaniem z kursów lub szkoleń, należy skontaktować się z obsługą serwisu helpdesk@technicalenglish.com

4. Zabrania się prowadzenia zajęć grupowych przy użyciu indywidualnych licencji sprzedawanych bezpośrednio przez serwis TechnicalEnglish

5. Wykorzystanie kursu do prowadzenia zajęć grupowych wymaga każdorazowo pisemnej zgody właściciela serwisu.

6. Cena kursu na potrzeby zajęć grupowych ustalana jest indywidualnie.

7. W przypadku złamania zakazu DREAMLINE Marcin Szpecht domagać się będzie odszkodowania w wysokości 10 krotnej wartości kursu wg ceny podstawowej od każdej użytej licencji. 

III. Użytkownicy

1. Zakupy w serwisie TechnicalEnglish mogą dokonywać jedynie zarejestrowani Użytkownicy.

2. Rejestracja w serwisie jest bezpłatna.

3. Użytkownik, rejestrując się w serwisie, powinien podać prawdziwe dane.  Zabronione jest zakładanie kilku kont przez jedną osobę oraz udostępnianie posiadanego konta innym osobom.

4. Używany podczas rejestracji w serwisie login nie może być słowem powszechnie uważanym 
za obraźliwe lub godzące w dobre obyczaje.

5. Konto Użytkownika, który postępuje niezgodnie z zasadami określonymi w niniejszym regulaminie, może zostać zablokowane lub usunięte. W takim przypadku opłata abonamentowa za wykupione kursy nie jest zwracana.

IV. Wymagania sprzętowe

1. Poprawne funkcjonowanie kursów i szkoleń udostępnianych poprzez serwis TechnicalEnglish zapewnia w szczególności korzystanie przez Użytkownika z przeglądarek internetowych:

- Google Chrome
- Mozilla Firefox

2. Przeglądarka musi mieć włączoną obsługę cookies i JavaScript. 

3. Usługodawca nie bierze odpowiedzialności za utrudnienia w korzystaniu z usługi wynikające z błędnej konfiguracji oprogramowania lub sprzętu Użytkownika, bądź wynikające z problemów z dostępem do sieci Internet po stronie Użytkownika.

V. Ciągłość działania i satysfakcja Użytkownika

1. Usługodawca dokłada wszelkich starań, aby serwis TechnicalEnglish działał niezawodnie. Dopuszcza jednak możliwość krótkich przerw w działaniu ze względu na konieczne prace konserwacyjne i modernizacyjne.

2. W przypadku przerw w działaniu serwisu lub jego istotnej części dłuższych niż 8 godzin, usługodawca zobowiązuje się do rekompensaty w postaci przedłużenia licencji na wykupione usługi o długości równej co najmniej okresowi czasu przez jaki serwis TechnicalEnglish był niedostępny, w zaokrągleniu w górę do pełnego dnia. Warunkiem uzyskania rekompensaty jest zgłoszenie przez Użytkownika faktu niedostępności serwisu lub jego istotnej części najpóźniej w ciągu trzech miesięcy od momentu wystąpienia awarii.

VI. Ochrona danych osobowych

1. Właściciel serwisu chroni dane osobowe Użytkowników zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997 r. nr 133, poz. 883 z późn. zm.).


2. Dane Użytkowników nigdy nie będą są udostępniane osobom trzecim.  


3. Rejestrując się w serwisie TechnicalEnglish Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie, zgodnie z ww. ustawą, jego danych osobowych przez właściciela serwisu w celach związanych z korzystaniem z serwisu TechnicalEnglish.

4. Zgodnie z ww. ustawą Użytkownicy serwisu TechnicalEnglish, mają prawo do wglądu w swoje dane osobowe, do ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia.

VII. Prawa autorskie

1. Wszystkie materiały zawarte w serwisie TechnicalEnglish są przedmiotem prawa autorskiego i podlegają ochronie na podstawie ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.) Wyłącznym właścicielem tych praw jest  właściciel serwisu TechnicalEnglish.

2. Materiały zawarte w serwisie TechnicalEnglish mogą być wykorzystywane wyłącznie przez ich Użytkowników na ich własne potrzeby, bez możliwości ich rozpowszechniania.

VIII. Reklamacje

1. Reklamacja składana przez Użytkownika serwisu w związku z niewykonaniem lub
nienależytym wykonaniem usług powinna zostać sporządzona w formie pisemnej
oraz powinna zawierać:
- dane teleadresowe osoby składającej reklamację,
- nazwę konta Użytkownika i nazwę usługi, której dotyczy reklamacja,
- powód reklamacji,
- uzasadnienie.

2. Reklamacja powinna zostać przesłana pocztą elektroniczną lub tradycyjną na
adres Usługodawcy podany na stronie kontakt. Reklamacja zostanie rozpatrzona
w terminie 14 dni od daty otrzymania pisemnego zgłoszenia, o ile stosowne
przepisy nie wyznaczają innego terminu.

IX. Dokumenty sprzedaży

1. Do każdego zamówienia złożonego przez Użytkownika wystawiana jest faktura VAT.

2. Ceny przedstawione w serwisie są cenami brutto i zawierają podatek VAT.

3. Użytkownik składający zamówienie w serwisie upoważnia właściciela serwisu do wystawienia faktury VAT w forme elektronicznej bez podpisu Użytkownika.

4. Zaraz po dokonaniu płatności, faktura VAT jest dostępna w serwisie po zalogowaniu.

 

X. Postanowienia końcowe

1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego i odpowiednich ustaw.

2. Właściciel serwisu zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w regulaminie.
Aktualna treść regulaminu dostępna jest pod adresem: https://technicalenglish.com/pl/regulamin

 

Kursy e-learningowe dla firm oraz
osób indywidualnych

Sprawdź specjalną ofertę dla firm i szkół
  • oferta kursów na preferencyjnych warunkach
  • dedykowane oprogramowanie e-learningowe
  • komputerowe testy rekrutacyjne
Wypróbuj już teraz!

Certyfikaty

Uznawany na świecie certyfikat potwierdzający znajomość specjalistycznego języka angielskiego
Newsletter
Chcesz być na bieżąco z promocjami? Chcesz otrzymywać materiały i informacje dodatkowe dostępne wyłącznie dla subskrybentów? Zapisz się do newslettera!